ให้คำปรึกษาการออกแบบ
  • Home
  • ให้คำปรึกษาการออกแบบ

ยินดีให้บริการคำปรึกษาสำหรับการออกแบบ  คำนิยาม “การออกแบบ” จินตนาการนั้นถือเป็นกระบวนการธรรมชาติของทุกคน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคิด ดังนั้น การเชื่อมโยง ความกระตือรือล้น อิสระ ความเป็นระเบียบแบบแผน ของกระบวนการสร้างจินตภาพทางงสถาปัตยกรรม ที่ว่าง สีสัน และความรู้สึกสัมผัสรับรู้ เหล่านี้คือนิยามที่เหมาะสมและเป็นพื้นฐานในการให้คำจำกัดความ “การออกแบบ” Revvo Decon ได้แบ่งการออกแบบหลัก ๆ ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  • บริการออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Architechtural design)

  • บริการออกแบบตกแต่งภายใน (Interior design)

  • บริการก่อสร้าง และ การตกแต่งภายใน (Construction and interior decoration)

  • บริการที่ปรึกษาการออกแบบ (Design consultant)